ul. Chłopickiego 11/13

04-314 Warszawa

tel: (22) 612-16-01

info@audyt-bombik.pl

Polityka prywatności

Informujemy że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Bombik Kancelaria Biegłego Rewidenta Sp. z o.o. , 04-314 Warszawa, Chłopickiego 11/13, e-mail: info@audyt-bombik.pl
 2. Dane osobowe przetwarzane są w jednym lub kilku z poniżej wymienionych celów:
 • na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • jako niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora;
 1. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 2. W związku z przetwarzaniem danych, osobowe mogą być udostępniane tylko uprawnionym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych w uzasadnionych przypadkach na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub umowy.
 3. Dane osobowe są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa;
 4. Każdy posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
 5. usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
 6. sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Każdy posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sprawie ochrony danych

osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie  jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz może wynikać z wymogu ustawowego lub zawarcia umowy. Niepodanie danych osobowych może skutkować niemożnością wykonania wymogu lub zawarcia umowy;
 2. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały procesowi profilowania.

Doświadczenie połączone z nowoczesnością i profesjonalizm to hasła, które najlepiej charakteryzują naszą Kancelarię jako podmiot ściśle współpracujący z Klientami.

info@audyt-bombik.pl

tel: (22) 612-16-01

fax: (22) 612-15-97

Chłopickiego 11/13,

04-314 Warszawa