ul. Chłopickiego 11/13

04-314 Warszawa

tel: (22) 612-16-01

info@audyt-bombik.pl

Badanie sprawozdań finansowych

Badanie sprawozdań finansowych, popularnie nazywane audytem, polega na sprawdzaniu prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rzetelności i wiarygodności sprawozdań badanego podmiotu gospodarczego. Niektóre spółki mają ustawowy obowiązek badania swoich sprawozdań co roku, natomiast wielu przedsiębiorców zleca takie badanie z własnej potrzeby. Podstawowym celem jest bowiem maksymalne ograniczanie ryzyka kosztownych błędów. Dlatego wybór audytora powinien w pierwszej kolejności uwzględniać jego doświadczenie i reputację.

 Na doświadczenie i reputację naszej Kancelarii składa się ponad 2250 badań sprawozdań finansowych dla spółek kapitałowych, jak i osobowych, fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni mieszkaniowych oraz instytutów.

 Świadczymy wszystkie usługi w zakresie audytu, a zwłaszcza:

  • badanie rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych
  • badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych
  • przegląd rocznych i śródrocznych sprawozdań finansowych

 Badania są prowadzone zgodnie ze wszystkimi kanonami sztuki, a szczególnie z wszelkimi wymogami przepisów:

  • Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 120 z późniejszymi zmianami),
  • Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 1015 z późniejszymi zmianami),
  • Krajowych Standardów Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania, wprowadzonych do stosowania uchwałą nr 3430/52a/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 21.03.2019 r. z późniejszymi zmianami.

 Wyznajemy zasadę, że badanie sprawozdań finansowych nie powinno być postrzegane tylko jako spełnienie ustawowego obowiązku i powiększenie kosztów naszego Klienta, ale powinno zapewniać uwiarygodnienie firmy i jej wartości oraz usunięcie zbędnego ryzyka.

Weryfikację sprawozdań finansowych prowadzimy przez zespół, w skład którego wchodzą biegli rewidenci, doradcy podatkowi i ich asystenci.

Przy realizacji badania stosujemy sprawdzone techniki i metody badania wzbogacone o własne doświadczenia.

Termin prowadzenia prac ustalamy indywidualnie, podczas wstępnych rozmów, dostosowując je do potrzeb klienta.

Osobą odpowiedzialną i osobiście uczestniczącą w każdym badaniu jest biegły rewident, a jego asystenci pełnią jedynie funkcje pomocnicze.

Przeprowadzone przez biegłego badanie pozwala na określenie prawidłowości działania systemów jednostki, analizę istotnych problemów, wskazanie miejsc ryzyka, jak również przedstawienie oceny uzyskanych przez badany podmiot efektów.

Efektem badania sprawozdania finansowego jest sprawozdanie z badania, zawierające w sobie opinię.

Opracowaliśmy i stosujemy System Kontroli Jakości, który dodatkowo zabezpiecza naszych Klientów przed możliwością niezauważenia miejsc ryzyka przez biegłego rewidenta.

Kancelaria została wpisana na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod nr 228

Aktualności

Obowiązkowe profile dla płatników składek  ZUS

Obowiązkowe profile dla płatników składek ZUS

Zostały już tylko dwa miesiące! Przypominamy że od 1 stycznia 2023 r. każdy płatnik składek, nawet ten, który rozlicza składki tylko za siebie, ma obowiązek posiadać profil na PUE ZUS (Platformie Usług Elektronicznych ZUS). Po założeniu profilu, płatnik składek może...

czytaj dalej
Czas na inwentaryzację

Czas na inwentaryzację

Zgodnie z art. 26 ustawy o rachunkowości jednostki przeprowadzają na ostatni dzień każdego roku obrotowego inwentaryzację składników majątkowych. Najistotniejszym elementem inwentaryzacji jest spis z natury. To już ostatni moment na przygotowanie się do tego procesu....

czytaj dalej

Nasza Kancelaria w liczbach

Lat istnienia

Badań sprawozdań finansowych

Klientów

Doświadczenie połączone z nowoczesnością i profesjonalizm to hasła, które najlepiej charakteryzują naszą Kancelarię jako podmiot ściśle współpracujący z Klientami.

info@audyt-bombik.pl

tel: (22) 612-16-01

fax: (22) 612-15-97

Chłopickiego 11/13,

04-314 Warszawa