Badanie sprawozdań finansowych

Kontakt

Badanie sprawozdań finansowych

 

Badanie sprawozdań finansowych, popularnie nazywane audytem, polega na sprawdzaniu prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rzetelności i wiarygodności sprawozdań badanego podmiotu gospodarczego. Niektóre spółki mają ustawowy obowiązek badania swoich sprawozdań co roku, natomiast wielu przedsiębiorców zleca takie badanie z własnej potrzeby. Podstawowym celem jest bowiem maksymalne ograniczanie ryzyka kosztownych błędów. Dlatego wybór audytora powinien w pierwszej kolejności uwzględniać jego doświadczenie i reputację.

 Na doświadczenie i reputację naszej Kancelarii składa się ponad 2000 badań sprawozdań finansowych dla spółek kapitałowych, jak i osobowych, fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni mieszkaniowych oraz instytutów.

 Świadczymy wszystkie usługi w zakresie audytu, a zwłaszcza:

  • badanie rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych
  • badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych
  • przegląd rocznych i śródrocznych sprawozdań finansowych

 Badania są prowadzone zgodnie ze wszystkimi kanonami sztuki, a szczególnie z wszelkimi wymogami przepisów:

  • Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 351),
  • Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1421 ze zmianami),
  • Krajowych Standardów Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania, wprowadzonych do stosowania uchwałą nr 3430/52a/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 21.03.2019 r.

 Wyznajemy zasadę, że badanie sprawozdań finansowych nie powinno być postrzegane tylko jako spełnienie ustawowego obowiązku i powiększenie kosztów naszego Klienta, ale powinno zapewniać uwiarygodnienie firmy i jej wartości oraz usunięcie zbędnego ryzyka.

Weryfikację sprawozdań finansowych prowadzimy przez zespół, w skład którego wchodzą biegli rewidenci, doradcy podatkowi i ich asystenci.

Przy realizacji badania stosujemy sprawdzone techniki i metody badania wzbogacone o własne doświadczenia.

Termin prowadzenia prac ustalamy indywidualnie, podczas wstępnych rozmów, dostosowując je do potrzeb klienta.

Osobą odpowiedzialną i osobiście uczestniczącą w każdym badaniu jest biegły rewident, a jego asystenci pełnią jedynie funkcje pomocnicze.

Efektem badania sprawozdania finansowego jest sprawozdanie z badania, zawierające w sobie opinię. Przeprowadzone przez biegłego badanie pozwala na określenie prawidłowości działania systemów jednostki, analizę istotnych problemów, wskazanie miejsc ryzyka, jak również przedstawienie oceny uzyskanych przez badany podmiot efektów.

Realizujemy to poprzez zaprezentowanie Klientowi w postaci „Memorandum” analizy wyników firmy, miejsc zagrożenia sytuacji na tle branży. Jest to wartość dodana dla naszego Klienta.

Opracowaliśmy i stosujemy System Kontroli Jakości, który dodatkowo zabezpiecza naszych Klientów przed możliwością niezauważenia miejsc ryzyka przez biegłego rewidenta.

Kancelaria została wpisana na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod nr 228

Formularz kontaktowy

Prześlij do nas niezobowiązujące zgłoszenie albo zadaj pytanie o nasze usługi.

Odpowiemy tak szybko jak będzie to możliwe

Telefon 1

+48 (22) 612-16-01

Telefon 2

+48 (22) 612-16-05

Fax

+48 (22) 612-15-97

Mail

info@audyt-bombik.pl

Dane kontaktowe

A. Bombik
Kancelaria Biegłego Rewidenta Sp. z o.o.

Chłopickiego 11/13,
04-314 Warszawa

tel: (22) 612-16-01
tel: (22) 612-16-05
fax: (22) 612-15-97

info@audyt-bombik.pl