Obowiązkowemu badaniu podlegają roczne sprawozdania finansowe  za 2023 r. wszystkich spółek akcyjnych oraz roczne sprawozdania finansowe pozostałych jednostek  takich jak:  spółki z o.o., spółki jawne, partnerski, komandytowe oraz przedsiębiorstw osób fizycznych, podlegają badaniu jeżeli w 2022   roku zostały spełnione co najmniej dwa z następujących warunków:

  • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
  • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 euro, czyli 11.724.750 zł
  • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 euro, czyli 23.4549.500 zł

Szczegółowe zasady dotyczące badania sprawozdań finansowych zawierają artykuły 64-66 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 120 z późniejszymi zmianami)

Jednostki, których roczne sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowi badaniu przez biegłego rewidenta, powinny dokonać wyboru firmy audytorskiej oraz podpisać umowę o badanie przed rozpoczęciem prac inwentaryzacyjnych.