Zgodnie z art. 26 ustawy o rachunkowości jednostki przeprowadzają na ostatni dzień każdego roku obrotowego inwentaryzację składników majątkowych. Najistotniejszym elementem inwentaryzacji jest spis z natury.
To już ostatni moment na przygotowanie się do tego procesu.
Przypominamy, że zgodnie z art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości na kierowniku jednostki, a jeżeli organ jest wieloosobowy to na wszystkich jego członkach, spoczywa cała odpowiedzialność za przeprowadzenie inwentaryzacji, a w szczególności za:
• powołanie komisji inwentaryzacyjnej i wyznaczenie jej przewodniczącego,
• wydanie zarządzenia w sprawie inwentaryzacji, określającego w szczególności przedmiot i terminy spisu,
• powiadomienie biegłego rewidenta o tych terminach, jeżeli sprawozdanie finansowe jednostki podlega badaniu,
• nadzór nad przebiegiem spisu i rozliczeniem jego wyników.
Zasady i terminy inwentaryzacji zostały omówione w art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 120 z późniejszymi zmianami)

30 września 2023 r.