Na stronie Ministerstwa Finansów ukazała się https://www.podatki.gov.pl/komunikaty-techniczne/struktury-logiczne-sprawozdan-finansowych/ dziś informacja o nowych schemach, które będą obowiązywały dla sprawozdań sporządzonych od dnia 1 września 2019.

Ministerstwo w dużej mierze ujednoliciło struktury oraz nieco skorygowało najbardziej kłopotliwe kwestie. Jako jedyna nie uległa zmianie schema Emitent, więc ona jako jedyna ma niepoprawione błędy, które uległy korekcie w innych schemach.

Jakie są różnice pomiędzy wersją 1-2 a wersją 1-0 schemy e-sprawozdania:

Wspólne zmiany:

1. Zmieniono we wszystkich schemach pole przysparzające dużo problemów „Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji” na 2 pola: „Identyfikator podatkowy NIP” oraz „Numer KRS” – zmiana bardzo pozytywna, gdyż pozwoli na uniknięcie błędów we wczytywaniu do KRS.

2. We wszystkich schemach (za małym wyjątkiem skonsolidowanego sprawozdania zakładów ubezpieczeń, gdzie w ogóle nie ma tej sekcji) dodano wspaniałe doprecyzowujące objaśnienie do pola „Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:”. Dodano po tym zdaniu „ true – Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false – Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności”

3. Dodano informację, że notę podatkową wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane („Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto. Wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane.”)

4. Generalnie (za wyjątkiem zakładów ubezpieczeń) ujednolicono punkty do wprowadzania dla zasad (polityki) rachunkowości. Natomiast w opisie zasad (polityki) rachunkowości pojawiła się jako ostatnia dość tajemnicza linia „pozostałe” – na szczęście nie jest obligatoryjna, bo ja na razie nie wiem co w nią wpisać ….

5. Z technicznych zmian to pojawiła się definicja adresu polskiego i definicja adresu zagranicznego

6. Również jako zmianę techniczną należy odczytać to, że odrobinę zmieniono opis plików załączanych – do tej pory było opisane „przekazywania załączników do sprawozdania, np. spraozdania z audyty lub not dodatkowych, w postaci plików PDF” teraz „załączania elementów informacji dodatkowej” – czyli doprecyzowano, że są to INFORMACJE DODATKOWE a nie tak jak się czasami zdarzało, że ktoś dokłada tam zasady wyceny albo sprawozdanie z działalności; usunięto również zapis o tym, że ma być to plik pdf.

7. Technicznie rozbudowano notę podatkową, nieco zmieniły się również sformułowania na bardziej poprawne gramatycznie

  • Było: C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, JEST: C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym,
  • Było: D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych, JEST: D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych

Dodatkowe zmiany są również w sprawozdaniach skonsolidowanych – dodano pole „Wykaz jednostek powiązanych których lata obrotowe lub okresy objęte sprawozdaniami finansowymi  są różne od okresu objętego skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym” oraz w przypadku połączeń należy również uzupełnić również pole „nazwa (firma) i siedziba jednostki powiązanej”.

dr Agnieszka Baklarz

Biegły rewident

 

Skomentuj na forum